Leveringsbetingelser

Standard salgs – og leveringsbetingelser for Nordic Sportsmaster AS

1)    Generelt
Nordic Sportsmaster AS (SPM) standard leveringsvilkår gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt. Produktinformasjon på hjemmeside, tegninger og brosjyrer kan inneholde feil og må ansees veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene. 

2)    Levering, montering og betalingsbetingelser. 
For alle leveranser gjelder:

Forventet leveringsdag: Den dag SPM forventer å kunne levere varene. Dersom det er delleveranse, vil dette være hoved leveransen. 
Dersom SPM står for montering, vil det være den dag SPM forventer å være ferdig med installasjonen og denne kan tas i bruk.  

Dersom ett eller flere produkter er midlertidig utsolgt, tilbyr vi inntil en dellevering pr. ordre uten ekstra kostnad for kunden.

Montering inkluderer levering, montering, fjerning av søppel og funksjonstest.

3)    Finsiering bedrift
Dersom kunde velger leie/ leasing finansiering må alle avtaler være undertegnet og godkjent av leasing leverandør før levering kan finne sted. SPM vil kunne være behjelpelig med å finne løsninger gjennom sine samarbeidspartnere.

4)    Faktura
forfaller til betaling 10 dager regnet fra fakturadato derom annet ikke er avtalt. Alle priser er oppgitt i NOK dersom annet ikke er avtalt.

SPM kan fakturere varene den dag disse forlater vårt lager.

Derom det er avtalt montering, skal SPM fakturere for montering og tilhørende tjenester som innbæring og avfallshåndtering, den dag dette er ferdig utført.

Kunde er ansvarlig for at all informasjon om fakturering og levering stemmer med det som framkommer i dette dokumentet. 

Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon eller andre ytelser fra SPM, faktureres dette etter medgått tid og materiell.

Dersom kunden ønsker endring i den avtalte leveranse av produkter og tjenester og dette medfører vesentlig kostnader for SPM, har SPM rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.
Dersom et produkt blir avbestilt etter at produktet er satt i bestilling, og det ikke finnes andre kjøpere til dette produktet, beregnes en returprovisjon på 25% av produktets netto pris. Dette gjelder kun produkter som er definert på hjemmesiden som bestillingsprodukter eller andre produkter som ikke finnes på hjemmesiden.

SPM har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd.

Dersom faktura ikke betales innen forfallsdato, har SPM rett til å kreve renter og gebyrer i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.

Kredittkjøp (faktura) kan kun inngås med personer over 18 år. Personer over 15år kan handle uten foreldres samtykke.

5)    Endringer i leveringsdag

SPM vil ikke stå til ansvar for forsinkelser som ikke skyldes SPM, herunder forsinkelser i produksjon eller transport. SPM er pliktig til å informere kunden om vesentlige endringer i beregnet leveringsdag straks dette er gjort klart for SPM.

Dersom overleveringsdag ikke finner sted innen 15 dager etter leveringsdag og dette skyldes SPM, vil kunden kunne påberope seg en konvensjonalbot på 0,1% pr. dag, men maksimalt 10%.

Dersom leveranse til kunde blir forsinket med mere enn 30 dager utover avtalt leveringsdag, og dette skyldes kunden, vil SPM kunne fakturere 50% av leveransen samt lagerleie utover 30 dager   


6)     Klargjøring
Kunden er ansvarlig for klargjøring av installasjonssted. Nødvendige uttak for strøm, internett etc. må være på plass før levering. 
Ankomst til lokaler må være tilrettelagt for å ta imot utstyr, herunder eventuell tildekking av gulv og rydding i adkomstvei. SPM tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå ifm med innbæring, med mindre det er utvist særlig utilbørlige handlinger.  

SPM har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som en følge av mangler ved installasjoner eller forberedelser kunden er ansvarlig for.

Risiko for varene går over til kunden når varene er levert på anvist sted. Kunden overtar det hele og fulle ansvar for alle aspekter vedrørende bruk, vedlikehold, renhold og øvrig håndtering av apparatet etter overlevering. Dette gjelder uansett finansieringsform.

7)    Garanti
Garantitid er spesifikk for de enkelte modeller og er oppgitt på vår hjemmeside. I den grad det er aktuelt, vil det skilles på ramme og motor, utskiftbare deler og slitedeler. 

For at produktgarantien skal gjelde må følgende være oppfylt:
Feil må meldes innen rimelig tid.
Vedlikehold må være fulgt i henhold til oppgitte rutiner for det aktuelle produktet.
Apparatet må være benyttet til den bruk det er ment for. Om det oppstår fysisk skade og/eller er skadet på grunn av ytre påvirkning, bortfaller garant på produktet. Dette kan være fukt og vannskader, feilmontering av bruker, overspenning eller modifisering av brukeren selv, som ikke samsvarer med bruksanvisningen for produktet.

SPM har ved reklamasjon av mangler rett til, etter eget valg, enten å foreta utbedring/reparasjon, omlevering eller yte et forholdsmessig prisavslag.

8)    Returrett
Uansett hvordan kjøpet er foretatt, gir SPM uforbeholden returrett på alle varer som finnes på vår hjemmeside, med mindre de er definert som bestillingsvare. Vi forutsetter følgende:
a)    varene er betalt innen forfall.
b)    Varene ikke har vært benyttet til unormal bruk eller på annen måte vannskjøttet.
c)    Varene leveres tilbake i orginal emballasje hvis mulig.
d)    Varene leveres til Nordic Sportsmaster AS, Fekjan 29, 1394 Nesbru på kundens bekostning.


9)    Tvisteløsning
Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Ringerike, Asker og Bærum tingrett er avtalt verneting.

10) Sendinger til Svarlbard
Vi sender MVA-fritt til Svalbard. For sendinger til Svalbrad gjelder egne fraktpriser. Priser som oppgis i nettbutikken gjelder ikke Svarlbard. Ta kontakt med Sportsmaster for riktig fraktpriser.